Półroczny kurs kadrowo - płacowy

Dla kogo półroczny kurs kadrowo- płacowy?

 • przygotowujesz się do pracy w dziale kadrowym firmy
 • przygotowujesz się do pracy w biurze rachunkowym
 • chcesz podnieść swoje umiejętności z zakresu obsługi kadrowej
 • chcesz nabyć wiedzę z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników, umów dla Pracowników, teczek Pracowników
 • chcesz samodzielnie prowadzić dział kadr w swojej firmie
 • chcesz nauczyć się obsługi podstawowego programu kadrowego takiego jak Symfonia - moduł Kadry i Płace

Specjalista ds. kadr i płac posiada szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzania sprawozdań i raportów w zakresie zatrudnienia i płac oraz prowadzenia spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Specjalista kadrowo-płacowy odpowiada za proces naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom przedsiębiorstwa oraz za dokumenację pracowniczą, listy płac, umowy, zaświadczenia, urlopy, wydawanie świadectw pracy, zasiłki chorobowe czy macierzyńskie. Zajmuje się też oficjalną korespondecją z instrytucjami takimi jak ZUS czy US.

Czas trwania kursu: 100 godzin dydaktycznych
System nauki: zaocznie (co drugi weekend) lub wieczorowo (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych)
Cena: 1699 zł (kurs grupowy, maksymalnie 10 osób w grupie)Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • prawo pracy
  • stosunek pracy i jego rodzaje, nawiązanie stosunku pracy
  • obowiązki pracownika i pracodawcy
  • wynagrodzenie za pracę
  • systemy płac
  • odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje
  • zatrudnianie kobiet i młodocianych
  • dokumentacja płac
 • umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie umowy zlecenia, umowy o dzieło
  • sporządzanie rachunku do umowy
 • ewidencja czasu pracy
  • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • obowiązek prowadzenia list obecności
  • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • elektroniczna ewidencja czasu pracy
  • ewidencjonowanie godzin przepracowanych podczas delegacji
  • skutki braku ewidencji czasu pracy
  • okres przechowywania ewidencji związanej z czasem pracy
 • urlopy pracownicze
  • urlop wypoczynkowy
  • urlop bezpłatny
  • inne płatne przerwy w pracy
 • zasiłki pracownicze
  • obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych
  • obliczanie zasiłków z budżetu państwa
  • świadczenie rodzinne
  • świadczenia na rzecz pracowników
  • Fundusz Socjalny
 • płace - naliczanie
  • wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022
  • minimalne wynagrodzenie za pracę
  • wynagrodzenie za część miesiąca
  • ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
  • ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
  • wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  • dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
  • zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu
  • zasady rozliczania korekt
  • koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy
 • zwolnienia pracowników
  • sposoby rozwiązywania stosunków pracy – podobieństwa  i różnice.
  • pisma o wypowiedzeniu stosunku pracy, pisma o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.
  • sposoby liczenia okresów wypowiedzenia.
  • wypowiadanie umów o pracę na czas nieokreślony
  • wypowiadanie terminowych umów o pracę -Umowa o pracę na okres próbny, umowa o pracę na czas określony (umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika), umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy.
  • dyscyplinarne zwolnienie z pracy
  • wygaśniecie stosunku pracy.
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika- przyczyny zwolnienia,
  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika  w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy.
  • szczególna ochrona trwałości stosunku pracy.
  • roszczenia pracownika  w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy
 • ubezpieczenia społeczne
  • postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania zasiłków wypłacanych w  razie choroby i macierzyństwa
  • obowiązki płatnika składek wobec zakładu ubezpieczeń społecznych  w zakresie  załatwiania  spraw emerytalno-rentowych
 • kodeks cywilny
  • umowy cywilnoprawne
  • rachunki do umów cywilnoprawnych
  • różnice w umowach zlecenie/umowa o dzieło
 • symfonia kadry i płace
  • wprowadzanie danych do programu
  • zakładanie profilu nowego pracownika
  • uzupełnianie i zapisywanie danych
  • rejestracja i przechowywanie informacji  
  • definiowanie sposobu wynagradzania
  • rejestracja dodatków, zasiłków, premii
  • rejestracja potrąceń, świadczeń, zaliczek
  • przeliczanie składników płacy
  • definiowanie i rozliczanie pracownika z urzędem skarbowym i ZUS
  • indywidualne ustalanie zaliczek podatkowych i składek ZUS
  • sporządzanie raportu o nieobecnościach oraz nadzór nad urlopem
  • zabezpieczanie przed dostępem do programu i danych w nim zawartych

Dokumenty po ukończeniu kursu kadrowo-płacowego:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs kadrowo-płacowy:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.