Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

Dla kogo kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych?

 • lubisz opiekować się innymi
 • chcesz pracować w ośrodku opieki osób starszych
 • przygotowujesz się do wyjazdu za granice w celu podjęcia pracy

Opiekun seniora to osoba, która pomaga w ciedziennych czynnościach osobie starszej. Jest zobowiązana do zaspokajnia potrzeb osoby, którą się opiekuje a także wspierania w działaniach codziennych a czasem zastępowania w nich. Starzejące się społeczeństwo i ogromne zapotrzebowanie na osoby, które zajmą się opieką wpływa na coraz większą popularność tego zawodu.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych
System nauki: zaocznie, dziennie lub wieczorowo
Cena: 1199 zł ( kurs w grupie 4 - 5 osobowej )Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • metodyka pracy opiekuńczej
 • wywiad dotyczący stanu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka
 • analiza ilościowa i jakościowa danych pochodzących z diagnozy
 • potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne człowieka, modele organizacji systemu potrzeb
 • deprywacja potrzeb – przyczyny i skutki
 • możliwości osoby starszej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • najczęstsze problemy biologiczne i psychiczne występujące w starszym wieku
 • ocena samodzielności osoby starszej
 • funkcjonowanie osoby starszej w środowisku
 • problemy społeczne osoby starszej
 • integracja społeczna osoby starszej (zagrożenie wykluczeniem społecznym)
 • opieka i wsparcie osoby starszej i niepełnosprawnej
 • czynności opiekuńcze w sytuacji zaburzenia zdrowia osoby starszej
 • przyczyny powstawania odleżyn
 • fazy rozwoju odleżyn
 • zawartość apteczki
 • wezwanie pomocy-dialog z dyspozytorem - łańcuch przeżycia
 • charakterystyka chorób wieku starczego
 • demencja
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • cukrzyca
 • udar
 • opieka nad osobami cierpiącymi na wskazane dolegliwości
 • metody i techniki czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych
 • zasady, metody i środki do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • pomiar parametrów życiowych człowieka i interpretacja wyników
 • zegar ułożeniowy
 • zabiegi przeciwzapalne
 • zasady i sposoby podawania leków różnymi drogami
 • uprawnienia opiekuna osoby starszej.
 • zasady stosowania sprzętu rehabilitacyjnego
 • samodzielne wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych przez osobę starszą
 • sposoby zaspokojenia potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych przez osobę starszą
 • zaopatrzyć rany różnych okolic ciała, unieruchomić kości długie, unieruchomić głowę u poszkodowanego po urazie
 • wykonać toaletę u osoby leżącej
 • wykonać kąpiel u osoby leżącej
 • wykonać mycie głowy u osoby leżącej
 • karmienie osoby leżącej
 • pomiar tętna i ocena wyniku pomiaru
 • pomiar temperatury ciała i ocena wyniku pomiaru
 • pomiar częstości oddechów i ocena wyniku pomiaru
 • pomiar ciśnienia , notowanie i ocena wyniku pomiaru
 • przygotowanie zestawu do założenia okładu
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • zawartość apteczki
 • wezwanie pomocy-dialog z dyspozytorem - łańcuch przeżycia
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • rany głowy i tułowia; złamania i oparzenia; zatrucia
 • zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej; resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • zasady wykonywania resuscytacji przy użyciu AED
 • zasady udzielania pomocy przy krwotokach
 • organizacja miejsca wypadku
 • transport poszkodowanych
 • badanie poszkodowanego
 • symulacje (praktyczne udzielanie pierwszej pomocy)

Dokumenty po ukończeniu kursu opiekuna osób straszych i niepełnosprawnych:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.