Technik rachunkowości

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacje:
  • AU.36. Prowadzenie rachunkowości
  • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik rachunkowości potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, korzystać z programów księgowych do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową firmy. Technik rachunkowości potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS.

Przedmioty

rachunkowość finansowa
wynagrodzenia i podatki
prowadzenie biura rachunkowego
dokumentacja biurowa
rozliczanie wynagrodzeń i podatków
działalność gospodarcza
język angielski
praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w biurach rachunkowych
 • w działach finansowych i księgowych korporacji
 • w jednostkach finansów publicznych
 • w firmach audytujących
 • w kancelariach doradczych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik rachunkowości

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik rachunkowości oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.