Technik BHP

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń oraz ryzyka związanego z zagrożeniami w pracy, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy.

Przedmioty

 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • podstawy prawa pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język angielski
 • ocena ryzyka zawodowego
 • identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy

Dokumenty wymagane do zapisu

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.